Chemicaliën onder REACH/PIC/POP/...

Verordening betreffende REACH (geconsolideerde versie)
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en...
Vr, 17 Nov, 2017 at 11:28 AM
Verordening betreffende testmethoden onder REACH (geconsolideerde versie)
Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie van 30 mei 2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het...
Do, 29 Jun, 2017 at 11:30 AM
Verordening betreffende te betalen vergoedingen onder REACH (geconsolideerde versie)
Verordening (EG) nr. 340/2008 van de Commissie van 16 april 2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen...
Ma, 12 Sep, 2016 at 9:08 AM
Verordeningen betreffende de kamer van beroep bij ECHA
Verordening (EG) nr. 771/2008 van de Commissie van 1 augustus 2008 tot vaststelling van de regels inzake de organisatie en de procesvoering van d...
Za, 12 Nov, 2016 at 1:08 PM
Verordening betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PIC) (geconsolideerde versie)
Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (ge...
Ma, 12 Sep, 2016 at 9:34 AM
Verordening betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP) (geconsolideerde versie)
Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en t...
Za, 12 Nov, 2016 at 1:17 PM
Verordening betreffende het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels, en de veilige opslag van metallisch kwik
Verordening (EG) nr. 1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwi...
Ma, 12 Sep, 2016 at 10:07 AM
Verordening betreffende kwik
Verordening (EU) 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008.
Ma, 5 Feb, 2018 at 1:02 AM
Koninklijk Besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand
Koninklijk Besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand.
Ma, 12 Sep, 2016 at 10:43 AM
Koninklijk Besluit betreffende vrijstelling op de REACH-verordening in het belang van defensie
Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-verordening, de Bio...
Ma, 12 Sep, 2016 at 10:52 AM