Chemicaliën onder REACH/PIC/POP/...

Verordening betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP) (geconsolideerde versie)
Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot...
Ma, 29 Aug, 2022 om 11:44 AM
Verordening betreffende REACH (geconsolideerde versie)
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en ...
Di, 9 Aug, 2022 om 3:19 PM
Verordeningen betreffende de kamer van beroep bij ECHA
Verordening (EG) nr. 1238/2007 van de Commissie van 23 oktober 2007 tot vaststelling van regels voor de kwalificaties van de leden van de kamer van beroep...
Ma, 29 Aug, 2022 om 11:55 AM
Verordening betreffende te betalen vergoedingen onder REACH (geconsolideerde versie)
Verordening (EG) nr. 340/2008 van de Commissie van 16 april 2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen ...
Ma, 29 Aug, 2022 om 11:40 AM
Verordening betreffende testmethoden onder REACH (geconsolideerde versie)
Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie van 30 mei 2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het ...
Ma, 29 Aug, 2022 om 11:39 AM
Verordening betreffende het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels, en de veilige opslag van metallisch kwik
Verordening (EG) nr. 1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwi...
Ma, 29 Aug, 2022 om 11:44 AM
Richtlijn betreffende afvalstoffen (SCIP)
Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (gecon...
Ma, 29 Aug, 2022 om 11:59 AM
Verordening betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PIC) (geconsolideerde versie)
Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (gec...
Ma, 29 Aug, 2022 om 11:43 AM
Verordening betreffende kwik
Verordening (EU) 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008.
Ma, 29 Aug, 2022 om 12:14 PM
Koninklijk Besluit betreffende vrijstelling op de REACH-verordening in het belang van defensie
Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-verordening, de Bio...
Ma, 29 Aug, 2022 om 12:15 PM