Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie van 30 mei 2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (geconsolideerde versie).

Voor de REACH-wetgeving en de toepassing ervan kan u steeds terecht bij de Belgische REACH-helpdesk van de FOD Economie. Voor bepaalde onderwerpen omtrent uw verplichtingen onder REACH, kan u de helpdesk van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) raadplegen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor technische ondersteuning bij het gebruik van IUCLID en REACH-IT.