Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres, …


We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de 'Helpdesk Biocides, Chemicals, CLP & Products' van de FOD VVVL (Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). In uw browser beginnen deze met ‘http://www.helpdeskdppc.be/…'.  Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website , een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten;
 • u contact met ons opneemt.

U bent beschermd op basis van:
 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG);
 • de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (geconsolideerde versie).

1. RECHTSGROND EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKINGEN
We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:
 • u in te lichten (communicatie omtrent wijzigingen in wetgeving of procedures, evenementen, …);
 • uw vragen te beantwoorden;
 • u een persoonlijke account te bezorgen (indien u daar zelf voor intekent).

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:
 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, met de bedoeling onze diensten te verbeteren;
 • om u een antwoord te geven in uw taal.

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

2. VERWERKTE GEGEVENS
De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt door de 'Helpdesk Biocides, Chemicals, CLP & Products' van de FOD VVVL (Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu):

SITUATIES

VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS

U maakt een ticket aan om een specifieke vraag te stellen.
Naam, e-mailadres (*), telefoonnummer, land, postcode
[(*) = verplicht veld], met als doel de uitwisseling van e-mails en berichtgeving via het helpdeskplatform.

U creëert een persoonlijke account.
Naam (*), voornaam (*), e-mailadres (*), telefoonnummer (*), postadres (*) [(*) = verplicht veld], met als doel:
 • Aanmaak van een klantenfiche en eventuele bedrijfsfiche om toekomstige vragen efficiënter te kunnen opvolgen;
 • Toekennen van een wachtwoord om deze dienst te kunnen gebruiken.

Andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder naar uw IP-adres te linken en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de werking van de helpdesk te verbeteren :
-taalkeuze;
-tijdzone;
-functie (advocaat, bedrijf, federatie, zelfstandige, …).


3. GEBRUIK VAN COOKIES
We maken gebruik van cookies om u een betere ervaring te kunnen geven.
Meer informatie over de typen cookies die we gebruiken en informatie over waarom en hoe we ze gebruiken, vindt u in het privacybeleid van Freshdesk, de uitgever van onze helpdesksoftware. Desgewenst kunt u cookies uitschakelen. In de helpdeskapplicatie wordt veel gebruik gemaakt van cookies en bepaalde onderdelen werken mogelijk niet correct als u cookies uitschakelt.

4. BEWARINGSDUUR
Als u wilt dat we uw verzamelde gegevens niet langer gebruiken, neem dan contact met ons op via chemicals@health.fgov.be. Verdere info hieromtrent kan u terugvinden in het privacybeleid van de helpdeskapplicatie ‘Freshdesk’.

5. VEILIGHEID
De 'Helpdesk Biocides, Chemicals, CLP & Products' van de FOD VVVL (Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.
Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.
Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

6. RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE, BEZWAAR EN WISSEN
U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.
We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.
Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel

dpo@health.belgium.be


7. KLACHTEN

Als u vindt dat de 'Helpdesk Biocides, Chemicals, CLP & Products' van de FOD VVVL (Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

8. CONTACT
Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming: dpo@health.belgium.be.