Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (geconsolideerde versie).


Voor deze wetgeving en de toepassing ervan kan u ook steeds terecht bij de Belgische REACH-helpdesk van de FOD Economie.