Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (geconsolideerde versie).


Voor de REACH-wetgeving en de toepassing ervan kan u steeds terecht bij de Belgische REACH-helpdesk van de FOD Economie. Voor bepaalde onderwerpen omtrent uw verplichtingen onder REACH, kan u de helpdesk van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) raadplegen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor technische ondersteuning bij het gebruik van IUCLID en REACH-IT.