Verordening (EG) nr. 340/2008 van de Commissie van 16 april 2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (geconsolideerde versie).


Voor de REACH-wetgeving en de toepassing ervan kan u steeds terecht bij de Belgische REACH-helpdesk van de FOD Economie. Voor bepaalde onderwerpen omtrent uw verplichtingen onder REACH, kan u de helpdesk van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) raadplegen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor technische ondersteuning bij het gebruik van IUCLID en REACH-IT.