CLP

Kennisgeving voor opname in de inventaris van indelingen en etiketteringen
De inventaris van indelingen en etiketteringen is een databank met basisinformatie over de indeling en etikettering van door fabrikanten en importeurs aan...
Ma, 26 Sep, 2016 om 1:13 AM
Verzoek om een alternatieve chemische naam
Een leverancier kan vragen dat er een alternatieve naam voor een bepaalde stof op een etiket wordt aangebracht (bijvoorbeeld een generieke naam) in geval va...
Do, 1 Sep, 2016 om 2:07 PM
Aanvraag omtrent de geharmoniseerde indeling en etikettering van een stof (CLH)
Fabrikanten, importeurs en downstream users kunnen een voorstel tot geharmoniseerde indeling en etikettering voor een bepaalde stof indienen bij ECHA. Voo...
Ma, 26 Sep, 2016 om 1:23 AM
Vrijstelling voor militair materiaal
In het belang van defensie kan er een vrijstelling van de CLP-verordening toegekend worden voor stoffen, mengsels, voorwerpen of behandelde voorwerpen die...
Do, 1 Sep, 2016 om 2:07 PM