CLP

Verordening betreffende CLP (geconsolideerde versie)
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen ...
Di, 7 Feb, 2023 om 11:06 AM
Verordening betreffende te betalen vergoedingen onder CLP
Verordening (EU) nr. 440/2010 van de Commissie van 21 mei 2010 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen ...
Ma, 12 Sep, 2016 om 11:15 AM
Verordening betreffende precursoren voor explosieven
Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursore...
Ma, 12 Sep, 2016 om 11:21 AM
Wet betreffende precursoren voor explosieven
Wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt ...
Di, 7 Feb, 2023 om 11:29 AM
Koninklijk Besluit betreffende taalvereisten voor stoffen en mengsels (geconsolideerde versie)
Koninklijk Besluit van 7 september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwi...
Ma, 20 Nov, 2017 om 4:29 PM
Koninklijk Besluit betreffende vrijstelling op de CLP-verordening in het belang van defensie
Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-verordening, de Bio...
Ma, 12 Sep, 2016 om 4:16 PM
Koninklijk Besluit betreffende kennisgeving van gevaarlijke mengsels aan het Antigifcentrum
Koninklijk Besluit van 21 april 2016 inzake kennisgeving van mengsels die als gevaarlijk worden ingedeeld wegens hun gevolgen voor de gezondheid of hun...
Ma, 12 Sep, 2016 om 4:23 PM