Ten laatste 48 uur vóór u een gevaarlijk mengsel op de Belgische markt brengt, moet u een aanmelding doen bij het Antigifcentrum. Dit betreft zowel producten die u aan het grote publiek verkoopt, als producten bestemd voor professioneel gebruik. U moet ook een retributie van 200€ betalen (afwijkingen mogelijk, zie het Koninklijk Besluit betreffende te betalen retributies en bijdragen).


Meldingssysteem

Wanneer gevaarlijke producten op de markt worden gebracht, moeten ze worden aangemeld bij het Belgisch Antigifcentrum. Het maakt niet uit wat voor soort bedrijf ze op de markt brengt. 

België heeft ervoor gekozen om twee systemen naast elkaar te gebruiken:

  • Het nationale systeem dat in België al enkele jaren bestaat in een XLS-formaat 
  • het  e-Delivery systeem van het CPN-portaal van ECHA in een IUCLID-formaat

In de toekomst zal u één van de twee systemen kunnen kiezen om uw meldingen aan het Belgisch Antigifcentrum te doen. het is niet nuttig om de twee systemen tegelijkertijd te gebruiken voor producten die op de Belgische markt worden gebracht.

LET OP:

Om verschillende technische redenen kan het Belgisch Antigifcentrum de informatie die via het PCN-portaal van ECHA wordt doorgestuurd nog niet lezen en zal het dit ook niet kunnen doen tegen 1 januari 2021. 

WIJ VRAGEN U DAAROM VOORLOPIG OM UW MELDINGEN RECHTSTREEKS AAN HET BELGISCH ANTIGIFCENTRUM TE DOEN EN DE VOORKEUR TE GEVEN AAN HET XLS-FORMAAT VAN HET ANTIGCENTRUM.

Het Antigifcentrum zal een aankondiging op zijn website plaatsen zodra het in staat is de meldingen die via het PCN-portaal van ECHA zijn ingediend, te lezen. De datum waarop dit mogelijk is, is nog niet bekend.

Uiteraard hoeven meldingen die al in onze databank staan niet opnieuw te worden aangemeld via het PCN-portaal van ECHA en blijven ze geldig.


UFI-identificatienummer

Het UFI-identificatienummer is een nieuw nummer dat vanaf 1 januari 2021 op het etiket van gevaarlijke mengsels moet worden aangebracht voor nieuwe mengsels, en vanaf 2025 voor mengsels die al in de handel zijn. Het is uniek voor een mengsel/fabrikant en kan worden gegenereerd via de ECHA-website. 

Dit nummer is nuttig voor de melding van gevaarlijke mengsels aan het Antigifcentrum.

Als u uw etiket voor mengsels die al voor 2021 op de markt zijn, wilt bijwerken met het UFI-nummer, kunt u dat nu doen. We vragen u om het Antigifcentrum op de hoogte te brengen van deze toevoeging door het XLS-formulier in te vullen met de volgende informatie: 

- verantwoordelijke die het product op de markt brengt

- productnaam

- UFI-code (slechts één UFI per regel van de Excel-tabel)

Updates die alleen betrekking hebben op het toevoegen van een UFI-nummer zijn gratis.