In deze sectie vindt u per thema een overzicht van de diverse procedures die op u van toepassing kunnen zijn, zowel nationaal als Europees. Er is telkens een directe link naar de aanvraagprocedure die u op dat moment nodig heeft, en de nodige formulieren vindt u steeds in bijlage.


In de sectie 'richtsnoeren en andere informatie' vindt u meer achtergrondinformatie en begeleiding bij elk van de vermelde procedures.


Voor sommige onderwerpen zijn er gedeelde bevoegdheden met andere overheidsdiensten. Vaak hebben deze ook een eigen helpdesk voor specifieke vragen hieromtrent. Zo kan u voor de REACH-wetgeving en de toepassing ervan op bv. het opstellen van veiligheidsinformatiebladen terecht bij de https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/chemische-industrie/welke-hulp-biedt-de-cel-reach van de FOD Economie. Heeft u complexe vragen over uw verplichtingen onder REACH, CLP, PIC of BPR, dan kan u in tweede instantie ook steeds de helpdesk van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) raadplegen.