Hier vindt u alle relevante wetgeving van het Europese en Belgische niveau over thema's waarvoor de FOD Leefmilieu (Afdeling Productbeleid & Chemische Stoffen) volledig of gedeeltelijk bevoegd is. U kan de wetteksten inkijken, opslaan en/of afdrukken. U kan ook zoeken op trefwoorden via het zoekvenster.


Voor sommige onderwerpen zijn er gedeelde bevoegdheden met andere overheidsdiensten. Vaak hebben deze ook een eigen helpdesk voor specifieke vragen hieromtrent. Zo kan u voor de REACH-wetgeving en de toepassing ervan op bv. het opstellen van veiligheidsinformatiebladen terecht bij de Belgische REACH-helpdesk van de FOD Economie. Heeft u complexe vragen over uw verplichtingen onder REACH, CLP, PIC of BPR, dan kan u in tweede instantie ook steeds de helpdesk van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) raadplegen.