Exporteurs moeten in België melding maken van hun voornemen om bepaalde chemische stoffen naar een niet-EU-land te exporteren. Dit geldt voor de in bijlage I bij de PIC-verordening vermelde chemische stoffen. Ze moeten de dienst risicobeheersing van de FOD VVVL in kennis stellen voordat de eerste jaarlijkse uitvoer plaatsvindt, evenals vóór de eerste uitvoer in elk volgend kalenderjaar. Ze moeten tevens een retributie van 250€ betalen per kennisgeving.


Naast de kennisgevingsplicht is de uitvoer van chemische stoffen die opgenomen zijn in deel 2 en 3 van bijlage I bij de PIC-verordening ook gebonden aan het bestaan van een geldige uitdrukkelijke toestemming van de aangewezen nationale instantie (ANI) van het invoerende land buiten de EU. Een vrijstelling kan alleen in uitzonderlijke gevallen worden toegekend.