Alle proeven en experimenten die voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden worden uitgevoerd en waarbij gebruik wordt gemaakt van niet-toegelaten biociden en de (niet-goedgekeurde) werkzame stoffen daarin, moeten worden geregistreerd en kunnen een kennisgeving vergen als het vrijkomen ervan in het milieu mogelijk is.

Om een toelating voor een proef of experiment voor ontwikkelings- of onderzoeksdoeleinden te verkrijgen, moet u een papieren dossier samenstellen indien het biocide dat een werkzame stof bevat als gevolg van de proef of het experiment in het milieu kan vrijkomen, en een retributie van 500€ betalen.


Belangrijk: 
  • Informatie omtrent het versturen van het dossier en het administratief beheer
  • Informatie omtrent de behandelingstermijn van uw dossier
  • Informatie omtrent de betaling van de retributie