• Koninklijk Besluit van 8 januari 2004 tot regeling van de emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor de olie- en gasgestookte verwarmingstoestellen, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW (geconsolideerde versie)
  • Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen
  • Koninklijk Besluit van 5 april 2011 tot bepaling van de eisen waaraan houtpellets moeten voldoen om gebruikt te worden als brandstof voor niet-industriële verwarmingstoestellen