• Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG (geconsolideerde versie)
  • Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 inzake het op de markt brengen en de informatie voor de eindgebruikers van batterijen en accu's, en tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten